IHBC logo

The mark of the conservation professional

                        

IHBC Cangen Cymru/Wales Branch

Pob sir/All counties

Twitter @ihbccymru

Linkedin IHBCWales

IHBC Wales Branch logo

Yn dod i rym o CCB Cangen 2022 a gynhaliwyd ar 11 Mai mae swyddogion y gangen fel a ganlyn:
With effect from the 2022 Branch AGM held on 11 May, the branch officers are as follows:

Cadeirydd
Chair

James Drew waleschair@ihbc.org.uk

Ysgrifennydd
Secretary

Heb ei lenwi/Vacant

Ysgrifennydd dros dro
Acting Secretary

Jude Wheeler WalesSecretary@ihbc.org.uk

Trysorydd
Treasurer

Genevieve Arblaster-Hulley

Cyfarwyddwr Bwrdd SCAH ac Ymddiriedolwr Cymru
IHBC Board Director & Trustee for Wales

John Edwards

Cynrychiolydd cangen ar Gyngor SCAH
Branch representative on IHBC Council

Heb ei lenwi/Vacant (2 swydd/positions)

Cynrychiolydd cangen ar Grŵp Amgylchedd Hanesyddol (GAH) Llywodraeth Cymru
Branch representative on Welsh Government Historic Environment Group (HEG)

Trefor Thorpe

Ysgrifennydd Aelodaeth
Membership Secretary

Kath Hilsden

Ysgrifennydd Digwyddiadau
Events Secretary

Kathryn Moore

Ysgrifennydd Ymgynghoriadau
Consultations Secretary

Heb ei lenwi/Vacant

Cyfathrebu
Communications

Matt Pyart

CPD/Reconnection/Celebration Event
5th September 2:00-6:00pm
At Plas Mawr, Conwy
Details to follow
Ysgol Flynyddol 2023 - Abertawe/Annual School 2023 - Swansea

Mae'r Gangen wedi cytuno i gynnal Ysgol Flynyddol yr IHBC yn 2023, wedi'i lleoli yn Abertawe. Mae is-bwyllgor wedi'i sefydlu ac mae cynllunio eisoes ar y gweill ar gyfer y digwyddiad cyffrous hwn ar y cyd â'r swyddfa ganolog. Bydd angen cefnogaeth sylweddol gan aelodau’r gangen felly rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fanteisio ar y cyfle arbennig hwn i gymryd rhan.

Gwyliwch y fan yma am fwy o fanylion yn dod yn fuan


The Branch has agreed to host the IHBC Annual School in 2023, based in Swansea. A sub-committee has been established and planning is already underway for this exciting event in conjunction with central office. Considerable support from branch members will be required so we are looking for volunteers to take advantage of this special opportunity to participate.

Watch this space for more details coming soon.
Grŵp Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru

Sefydlodd Gweinidogion Cymru’r fforwm lefel uchel hwn i gael trosolwg strategol o faterion a chyfleoedd yn yr amgylchedd hanesyddol - gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, sgiliau a gwerth economaidd yr amgylchedd hanesyddol - a hyrwyddo dulliau cyffredin o fynd i’r afael â’r rhain. Mae'r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o'r prif sefydliadau yng Nghymru sydd â buddiannau amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys yr IHBC, ac yn cyfarfod tua bob chwarter. Mae Cadw yn darparu rôl weithredol ac mae’n rhan o Adran Celfyddydau a Chwaraeon Llywodraeth Cymru sy’n atebol i’r Dirprwy Weinidog, Dawn Bowden AS.

Mae'r ffeiliau sip a ganlyn yn cynnwys y prif bapurau a gyflwynwyd yng nghyfarfodydd y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol.


Welsh Government Historic Environment Group

The Welsh Ministers established this high-level forum to take a strategic overview of issues and opportunities in the historic environment — including climate change, skills and the economic value of the historic environment — and promote common approaches to address these. The group is made up of representatives from the major organisations in Wales with historic environment interests, including the IHBC, and meets approximately quarterly. Cadw has an executive role and is part of the Welsh Government’s Arts and Sport Department answerable to the Deputy Minister, Dawn Bowden MS.

The following zip files contain the principal papers presented at HEG meetings.

HEG 62 - 30 June 2022

The key papers to note from HEG 62 are the update from Cadw relating to the imminent launch of the draft Historic Environment (Wales) Bill on 4 July 2022, and the latest Sector Adaptation Plan documents relating to Climate Change in Wales.
© Copyright IHBC

Registered and Business Office: Jubilee House, High Street, Tisbury, Wiltshire SP3 6HA
Registered as a Charity in England & Wales: No1061593. Registered as a Charity in Scotland: No. SC041945. Listed in Northern Ireland.
Company Limited by Guarantee; Registered in England No 3333780.

Contact us